Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie.

Data publikacji strony internetowej: 15.12.2017

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.12.2017

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł;
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  • niektóre filmy oraz zdjęcia zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  • niektóre rozwiązania systemowe nie są dostępne z uwagi na fakt, że strona została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 12.10.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sylwia Głuch adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 357 22 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa PSP w Pińczowie znajduje się przy ul. Przemysłowej 21, 28-400 Pińczów. Do budynku prowadzi wejście od ul. Przemysłowej, gdzie znajduje się dodatkowo podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi do Komendy są skrzydłowe, otwierane ręcznie, bez automatyki.

Obok budynku Komendy Powiatowej PSP w Pińczowie znajduje się parking przeznaczony dla interesantów z którego mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

Obsługą wejścia do budynku zajmuje się Strażak Dyżurny, który każdorazowo rejestruje wejście petentów do budynku oraz przekazuje informację do osób, które odpowiedzialne są za ich dalszą obsługę. Opiekun petenta na terenie komendy odpowiedzialny jest za przeprowadzenie do sali konferencyjnej znajdującej się na parterze budynku, gdzie istnieje możliwość przeprowadzenia spotkania po zgłoszeniu takiej konieczności.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

W budynku KP PSP w Pińczowie nie ma windy, brak jest pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie braille, a także systemu naprowadzająco dźwiękowo lub oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku KP PSP w Pińczowie akceptowalna jest obecność petenta z psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego. W KP PSP w Pińczowie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka

Odwiedzin dziś 29

Odwiedzin od 05.02.2019 41729

Kubik-Rubik Joomla! Extensions