W dniu 20 marca 1975 r. Zarządzeniem nr 8/75 Naczelnika Powiatu w Pińczowie zostaje powołana Zawodowa Straż Pożarna w Pińczowie, a Komendantem zostaje mjr. poż. Mieczysław Szelest.Pierwsza siedziba Komendy znajdowała się przy ul. 1-go Maja 2


W początkowym okresie swojej działalności Zawodowa Straż Pożarna w Pińczowie liczyła szesnastu strażaków, a na jej wyposażeniu znajdował się samochód gaśniczy GBAM-2/8+8.
W 1976 r. Zawodowa Straż Pożarna wzbogaciła się o nowy samochód pożarniczy GBA-2,5/16 jak również zatrudniono dodatkowo siedmiu strażaków, co w znacznym stopniu poprawiło możliwości wykonywania powierzonych zadań.
Od chwili powstania zawodowej straży, dużo czasu poświęcano na prowadzenie szkolenia i ćwiczeń, w celu osiągnięcia przez strażaków pełnej gotowości operacyjnej. Pierwszym sprawdzianem posiadanych umiejętności była akcja gaśnicza prowadzona w Kombinacie Remontowo – Budowlanym w Pińczowie, gdzie pożarem objęta była hurtownia.  
W tym okresie Zawodowa Straż Pożarna w Pińczowie prowadziła bardzo dużo skomplikowanych akcji gaśniczych na terenie swojego rejonu jak i również w rejonach sąsiadujących oraz  brała udział w akcjach powodziowych na własnym terenie działania.
          W 1979 roku na emeryturę odchodzi Komendant Rejonowy Straży Pożarnych ppłk Mieczysław Szelest, a na jego miejsce powołany zostaje por.poż.inż. Mieczysław Kałucki.

 

W 1982 r. na wyposażenie Zawodowej Straży przydzielono nowy ciężki samochód pożarniczy typu Jelcz GCBA 6/32, a tym samym zwiększono w znaczy sposób możliwości operacyjne tut. jednostki.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 1992 r. Zawodowa Straż Pożarna przekształcona została w Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie.

Wprowadzenie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej poszerzyło zakres obowiązków Straży o prowadzenie działań związanych z ratownictwem technicznym. W związku z czym Komenda podjęła działania mające na celu pozyskanie sprzętu ratownictwa drogowego, który pozwoliłby na sprawne prowadzenie akcji związanych z udzielaniem pomocy podczas wypadków drogowych.
    Powstanie Państwowej Straży Pożarnej zapoczątkowało okres aktywnej działalności zmierzającej do ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia. Co roku zwiększa się ilość prowadzonych interwencji.
Do ważniejszych można zaliczyć:
-   gaszenie pożaru pińczowskiego szpitala
-  wycieku amoniaku w chłodni ZPOW w Pińczowie w 1991 r.
-   gaszenie pożaru Stadniny Koni w Michałowie w 1993 r.
-   ratowanie ludzi i mienia podczas powodzi w latach 1997, 1999 i 2001 r.
-  udział w działaniach związanych z gaszeniem pożarów lasów w okolicach Olkusza i Kuźni Raciborskiej.

    W 1999 roku przeprowadzona reforma administracyjna kraju przekształciła dotychczasową Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Ówczesny stan osobowy Komendy to 44 osoby tj.: 9 oficerów, 11 aspirantów, 19 podoficerów i 5 strażaków. W tym okresie zakres działalności PSP poszerzył się o kolejne dziedziny ratownictwa.
Skuteczność i profesjonalizm pińczowskich strażaków oraz duże zaangażowanie podczas prowadzonych akcji było spostrzegane nie tylko  przez przełożonych i jednostki administracji samorządowej, ale również w szczególności przez społeczeństwo.
W dowód wdzięczności społeczeństwo Pińczowa  i powiatu pińczowskiego ufundowało Komendzie Powiatowej PSP w Pińczowie sztandar, który został wręczony  we wrześniu 2002 roku przez Zastępcę Komendanta Głównego nadbryg. Zygmunta Politowskiego. Na stronie prawej o barwie biało czerwonej, w obwolucie z wieńcem laurowym umieszczone jest godło Rzeczypospolitej Polskiej – Orzeł Biały. Wykonany jest haftem wypukłym  w kolorze srebrnym i złotym (korona, dziób i szpony). Na stronie tej widnieje napis ,,W SŁUŻBIE OJCZYZNY”.  Na stronie drugiej o barwie niebieskiej, po środku usytuowana została podobizna Św. Floriana w obwolucie z napisem Komenda Powiatowa PSP w Pińczowie. U góry w tle po lewej stronie znajduje się herb powiatu pińczowskiego a po prawej logo Państwowej Straży Pożarnej. Płat sztandaru obszyty jest złotą frędzlą, z wyjątkiem boku przylegającego do drzewca.    

            
Podczas wizytacji naszej jednostki, zrodziła się myśl zainicjowana przez Zastępcę Komendanta Głównego, by  rozpocząć starania o pozyskanie gruntu, środków finansowych i rozpoczęcie budowy nowej strażnicy. Po wielu staraniach Komenda Powiatowa PSP otrzymała od Starosty Pińczowskiego działkę o powierzchni 1,00 ha przy ul. Przemysłowej.
W tym okresie nastąpiła zmiana Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie. Z dniem 23 sierpnia 2004 r. na emeryturę przeszedł st. bryg. Mieczysław Kałucki, a na jego miejsce powołano bryg. Grzegorza Jankowskiego, który realizował rozpoczętą inwestycję.Po otrzymaniu dokumentacji i złożeniu jej do Starostwa Powiatowego, w miesiącu październiku 2004 roku, otrzymaliśmy pozwolenie i  rozpoczęliśmy procedurę przetargową. Do przetargu przystąpiło 9 firm. Otwarcie ofert nastąpiło 6 grudnia. Przetarg wygrała firma ADMA z Rytwian. W dniu 25 czerwca 2005 r. została podpisana umowa na wykonanie budynku strażnicy, zaś firma ADMA weszła na plac budowy i rozpoczęła prace 4 lipca 2005 r.
    Dnia 15 września 2005 r. miało miejsce wmurowanie aktu erekcyjnego w fundamenty nowej siedziby Komendy. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele KP PSP, parlamentarzyści województwa świętokrzyskiego, wicewojewoda świętokrzyski, marszałek województwa świętokrzyskiego, komendant wojewódzki PSP, prezes ZW ZOSP PR, przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego, przewodniczący rad miejskich i rad gmin, burmistrzowie i wójtowie gmin pińczowskich, starostowie: pińczowski i sąsiednich powiatów, komendanci powiatowi PSP, pracownicy urzędów i instytucji oraz mieszkańcy Pińczowa i okolic.


W lutym  2006 r. bryg. Grzegorz Jankowski został powołany na stanowisko Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Z dniem 24 kwietnia 2006 r. na jego miejsce został powołany mł. bryg. Władysław Węgrzynowicz, który koordynował i nadzorował dalsze prace związane z budową.                                  

Odbiór techniczny potwierdzający zakończenie budowy strażnicy  nastąpił 10 czerwca 2008 r.


Od początku inwestycji do dnia 11 sierpnia  2008 r. Komenda Powiatowa  PSP w Pińczowie wydatkowała na ten cel  kwotę 6 559 474,57 zł. /tj. projekt, insp. nadzoru, przyłącze elekt., przyłącza gazowe oraz  inne opłaty/.

W 2008 roku zrodziła się również myśl o przeniesieniu figury Św. Floriana. Zabytkowa figura wykonana z kamienia pińczowskiego pochodząca z I połowy XIX wieku znajdowała się na Górze Świętej Anny. Dzięki dużemu zaangażowaniu Komendanta Powiatowego bryg. Władysława Węgrzynowicza, po wielu miesiącach starań, Świętokrzyski Konserwator Zabytków wyraził zgodę na przeniesienie zabytkowej rzeźby. Figura Św. Floriana usytuowana jest przez strażnicą Komendy Powiatowej PSP w Pińczowie.W dniu 17 maja 2009 roku w Pińczowie odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażak, które uświetnione zostały oddaniem do użytku nowego budynku Komendy Powiatowej PSP w Pińczowie.
Uroczystości rozpoczęły się od złożenia meldunku wiceministrowi MSWiA Zbigniewowi Sosnowskiemu oraz Komendantowi Głównemu PSP nadbryg. Wiesławowi Leśniakiewiczowi. Następnie w intencji strażaków została odprawiona Msza Święta przez ks. Jana Staworzyńskiego – kapelana strażaków powiatu pińczowskiego, koncelebrowana przez księdza Marka Mrugałę – kapelana wojewódzkiego strażaków, który wygłosił homilię oraz innych księży z terenu województwa świętokrzyskiego.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali, odznaczeń i awansów najbardziej zasłużonym strażakom z regionu świętokrzyskiego.    
Po zakończeniu ceremonii odznaczenia, z podnośnika hydraulicznego została poświęcona strażnica oraz posąg Świętego Floriana ustawiony przed budynkiem.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było otwarcie nowego budynku strażnicy, połączone z przecięciem wstęgi przez zaproszone osoby przy użyciu toporka strażackiego. Jako ostatni wstęgę przeciął Komendant Powiatowy PSP w Pińczowie bryg. Władysław Węgrzynowicz.
Oficjalne wystąpienia, odczytaniem listu prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, rozpoczął poseł Przemysław Gosiewski. Kolejno przemawiali: wiceminister MSWiA Zbigniew Sosnowski, Komendant Główny PSP nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz oraz parlamentarzyści i eurodeputowani.
Po przemówieniach padły komendy dowódcy uroczystości, który złożył meldunek wiceministrowi MSWiA Zbigniewowi Sosnowskiemu o zakończeniu uroczystości. Następnie pododdziały składające się ze strażaków PSP i OSP przemaszerowały na teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie.


W dniu 17.06.2016 r. odbył się uroczysty apel z okazji zdania i przyjęcia obowiązków komendanta powiatowego PSP w Pińczowie.
Swoje obowiązki zdawał st. bryg. Władysław Węgrzynowicz, dla którego było to również pożegnanie z czynną służbą i przejście w stan spoczynku.
Na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Pińczowie spośród oficerów pożarnictwa powołany został st. kpt. Grzegorz Karwat.
Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Robertowi Sabatowi. Głównym punktem ceremonii było uroczyste pożegnanie i przywitanie ze sztandarem tutejszej komendy oficerów zdającego i przyjmującego obowiązki, a następnie złożeniu meldunku o zdaniu i przyjęciu obowiązków.

Z-ca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Robert Sabat podziękował zdającemu obowiązki st. bryg. Władysławowi Węgrzynowiczowi za długoletnią, trudną służbę oraz za zasługi dla naszego powiatu, a jego następcy st. kpt. Grzegorzowi Karwatowi pogratulował.
Na uroczystość poza funkcjonariuszami i pracownikami przybyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu pińczowskiego na czele ze starostą pińczowskim Zbigniewem Kierkowskim.siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka

Odwiedzin dziś 13

Odwiedzin od 05.02.2019 41541

Kubik-Rubik Joomla! Extensions