RYS  HISTORYCZNY

Powstanie strażactwa w Pińczowie datuje się na rok 1882, kiedy to powołano do życia jedną   z pierwszych w guberni kieleckiej Straż Ogniową Ochotniczą w mieście Pińczów.

W bieżącym roku  mija 62 lata odkąd  decyzją władz wojewódzkich z dnia   23 stycznia 1947 r. uchwalono statut organizacyjny Biura Pińczowskiego Powiatowego Związku Samorządowego. Wynikiem tego było wyodrębnienie oddzielnej komórki organizacyjnej ds. pożarnictwa - pierwowzór Komendy Powiatowej PSP w Pińczowie. Powiatowym Komendantem Straży Pożarnych został ppor. poż. Wincenty Rydlewski, który pełnił tę funkcję do roku 1950. Na jego miejsce powołany zostaje p. por. poż. Mieczysław Szelest.  Od początku powstania Komenda Powiatowa nadzorowała działalność OSP z terenu powiatu pińczowskiego  i prowadziła rozdział sprzętu pożarniczego. Przy OSP Pińczów utworzone zostało „Pogotowie Alarmowe”, które obsługiwał druh Jan Orzeł, zatrudniony od listopada 1949 r przez Komendanta Powiatowego jako zawodowy kierowca.

W latach 1947 - 1975 roku strażacy z Pińczowa przeprowadzili szereg akcji ratowniczo – gaśniczych na terenie własnym oraz w ramach pomocy wzajemnej.

Do największych i najbardziej niebezpiecznych zaliczyć należy:

 • udział w gaszeniu pożaru Szpitala Dziecięcego „Górka” w Busku Zdroju   w 1948 roku,
 • gaszenie pożaru magazynów PZGS w Kazimierzy Wielkiej w 1956 roku,
 • udział w gaszeniu pożaru wsi Szczytniki k. Wiślicy w 1958 roku, w którym spłonęło 147 zabudowań drewnianych,
 • ratowanie ludzi i mienia podczas powodzi w 1962 roku na wsiach,  Chroberz, Skrzypiów i Zakrzów.
 • gaszenie pożaru Zakładów Zielarskich w Pińczowie w 1967 roku,
 • uratowanie przed spaleniem drewnianego mostu kolejowego koło wsi Skrzypiów w 1968 roku,
 • gaszenie pożaru Mieszalni Pasz w Pińczowie w 1972 roku

Od początku powstania działalność Komendy Powiatowej związana była z Ochotniczą Strażą Pożarną w Pińczowie. Z inicjatywy Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych w Pińczowie w maju 1958 r. rozpoczęto częściową rozbudowę remizy. W nowych pomieszczeniach miały swoje siedziby Komenda Powiatowa Straży Pożarnych, Zarząd OSP i orkiestra. W finansowaniu inwestycji pomagał Państwowy Zakład Ubezpieczeń i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. W 1961 r. oddana do użytku została nowa wspinalnia. W 1973 r. dzięki staraniom Komendanta Powiatowego przeprowadzono przebudowę budynku polegającą na nadbudowie I i II piętra, dobudowano pomieszczenie warsztatowe, wobec czego zapewniono warunki  do oddzielnego funkcjonowania Komendy i OSP. 

Zawodowa Straż Pożarna w Pińczowie została powołana zarządzeniem nr 8/75 Naczelnika Powiatu w Pińczowie z dnia 20 marca 1975 r. a Komendantem został     mjr poż. Mieczysław Szelest.

W początkowym okresie swojej działalności Zawodowa Straż Pożarna w Pińczowie liczyła szesnastu strażaków, a na jej wyposażeniu znajdował się samochód gaśniczy GBAM-2/8+8.

W 1976 r. ZSP wzbogaciła się o nowy samochód pożarniczy GBA-2,5/16 jak również zatrudniono dodatkowo siedmiu strażaków, co w znacznym stopniu poprawiło możliwości wykonywania powierzonych zadań.

Od chwili powstania zawodowej straży, dużo czasu poświęcano na prowadzenie szkolenia i ćwiczeń, w celu osiągnięcia przez strażaków pełnej gotowości operacyjnej. Pierwszym sprawdzianem posiadanych umiejętności była akcja gaśnicza prowadzona w Kombinacie Remontowo – Budowlanym w Pińczowie, gdzie zapaleniu uległa hartownia.

W roku 1979 odszedł na emeryturę Komendant ZSP ppłk Mieczysław Szelest, a jego miejsce zajął por. poż. inż. Mieczysław Kałucki.

W 1982 r. na wyposażenie Zawodowej Straży przydzielono nowy samochód pożarniczy typu GCBA 6/32, a tym samym zwiększono w znaczy sposób możliwości operacyjne tut. jednostki.

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia   1992 r. powstała Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie.

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej powierzyła nam obowiązek prowadzenia m.in. ratownictwa technicznego. Wobec tego Komenda podjęła działania mające na celu pozyskanie sprzętu ratownictwa drogowego, który pozwolił na sprawne prowadzenie akcji związanych z wypadkami drogowymi.

         Powstanie Państwowej Straży Pożarnej zapoczątkowało okres aktywnej działalności zmierzającej do ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia. Co roku zwiększa się ilość prowadzonych interwencji. Nie sposób, zatem wymienić wszystkich akcji ratowniczych, przy których pińczowscy strażacy wykazali się doskonałymi umiejętnościami. Do ważniejszych można zaliczyć:

 • gaszenie pożaru pińczowskiego szpitala
 • prowadzenie akcji zatrzymania wycieku amoniaku w chłodni ZPOW  w Pińczowie w 1991 r.
 • gaszenie pożaru Stadniny Koni w Michałowie w 1993 r.
 • ratowanie ludzi i mienia podczas powodzi w latach 1997, 1999 i 2001 r.
 • udział w działaniach związanych z gaszeniem pożarów lasów w okolicach Olkusza i Kuźni Raciborskiej.

Skuteczność i profesjonalizm pińczowskich strażaków oraz duże zaangażowanie podczas prowadzonych akcji jest spostrzegane nie tylko  przez przełożonych  i jednostki administracji samorządowej ale również w szczególności przez społeczeństwo.

 Do 1992 roku STRAŻ POŻARNA dysponowała tylko dwoma samochodami gaśniczymi ze sprzętem wyłącznie gaśniczym oraz kadrą strażaków o przeciętnym stopniu przygotowania do prowadzonych działań. Obecnie to już inna straż pożarna      o bardzo szerokim profilu działań ratowniczych i stosunkowo dobrze wykwalifikowanej kadrze. Przybyło wiele sprzętu do niesienia pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych i infrastruktury technicznej. Strażacy wyposażeni  są w nowoczesne  bardziej funkcjonalne ubrania ochronne , lepszy sprzęt ochrony dróg oddechowych , posiadamy dobre urządzenia łączności radiowej , stanowiska pracy zostały wyposażone w komputery ułatwiające pracę Komenda PSP w Pińczowie została dobrze przygotowana do realizacji zadań ratowniczych i prewencyjnych. Obecnie zatrudnionych jest 8 oficerów, 13 aspirantów,13 podoficerów,   12 szeregowych i 2 pracowników cywilnych. W zdecydowanej większości są to młodzi ludzie zaangażowani i z ochotą podnoszący swoje umiejętności zawodowe  dzieląc czas pomiędzy akcje ratownicze , szkolenie i prace na rzecz tut. jednostki.

Przeprowadzona w 1999 r. reforma administracji kraju zaowocowała przekształceniem komend rejonowych na komendy powiatowe. W związku,   z powyższym w chwili obecnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Pińczowie jest kontynuatorką długoletnich strażackich tradycji powiatu pińczowskiego.

 W roku 2002 z inicjatywy Starosty Pińczowskiego Andrzeja Kozery, Księdza Kapelana Józefa Zdradzisza i st.bryg.inż. Mieczysława Kałuckiego, społeczeństwo powiatu pińczowskiego ufundowało Komendzie Powiatowej PSP sztandar w dowód wdzięczności,  który został wręczony  we wrześniu 2002 roku przez Z-cę Komendanta Głównego nadbryg. Zygmunta Politowskiego.

Podczas wizytacji naszej jednostki, zrodziła się myśl zainicjowana przez Zastępcę Komendanta Głównego, by  rozpocząć starania o pozyskanie gruntu, środków finansowych i rozpoczęcie budowy nowej strażnicy. Po wielu staraniach Komenda Powiatowa PSP otrzymała od Starosty Pińczowskiego działkę o powierzchni 1,00 ha przy ul. Przemysłowej.

W tym okresie nastąpiła zmiana Komendanta Powiatowego. Z dniem 23 sierpnia  na emeryturę przeszedł st. bryg. Mieczysław Kałucki a na jego miejsce powołano bryg. Grzegorza Jankowskiego, który realizował rozpoczętą inwestycję.

Po otrzymaniu dokumentacji i złożeniu jej do Starostwa Powiatowego, w miesiącu październiku 2004 roku, otrzymaliśmy pozwolenie i  rozpoczęliśmy procedurę przetargową. Do przetargu przystąpiło 9 firm. Otwarcie ofert nastąpiło 6 grudnia. Przetarg wygrała firma ADMA z Rytwian. W dniu 25 czerwca 2005 r. została podpisana umowa na wykonanie budynku strażnicy, zaś firma ADMA weszła na plac budowy i rozpoczęła prace 4 lipca 2005 r.

Dnia 15 września 2005 r. miało miejsce wmurowanie aktu erekcyjnego  w fundamenty nowej siedziby Komendy.

 W lutym  2006 r. bryg. Grzegorz Jankowski został powołany na stanowisko Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Z dniem 24 kwietnia 2006 r. na jego miejsce został powołany mł. bryg. Władysław Węgrzynowicz, który koordynował i nadzorował dalsze prace związane z budową.

Odbiór techniczny potwierdzający zakończenie budowy strażnicy  nastąpił  10 czerwca 2008 r.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka

Odwiedzin dziś 28

Odwiedzin od 05.02.2019 34848

Kubik-Rubik Joomla! Extensions