• Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie lub w jego zastępstwie – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków, w każdy dzień roboczy (pracujący) w godzinach od 7.30 do 15.30.
  • Ponadto w od 15.30 do 17.00 w każdy wtorek (pracujący) interesanci są przyjmowani po uprzednim  telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (41) 357 22 47 wew. 111. 
  • Skargi i wnioski przyjmowane są w siedzibie Komendy Powiatowej PSP przy ul. Przemysłowej 21 w Pińczowie.
  • Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków prowadzi stanowisko ds. organizacyjnych, codziennie w godzinach pracy Komendy, tj. w godz. od 7.30 do 15.30.
  • Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
  • W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
  • W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
  • Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.
  • Skargi i wnioski na podstawie, których nie można określić wnioskodawcy lub osoby wnoszącej skargę w tym tzw. anonimy pozostawia się bez rozpatrzenia.
  • Szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków i skarg określają przepisy działu VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2013., poz. 267.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 r.   (Dz. U. 2002., nr 5., poz. 46.).

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka

Odwiedzin dziś 13

Odwiedzin od 05.02.2019 41541

Kubik-Rubik Joomla! Extensions