Zadania Wydziału Operacyjno – Kontrolno – Rozpoznawczego

Naczelnik Wydziału – bryg. mgr Piotr Wieniecki

tel. 41 357 38-55 wew. 0920, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

St. Technik ds. kontrolno – rozpoznawczych

mł.ogn. mgr Artur Karasek

Tel. 41 357 38-55 wew. 0950,adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZADANIA WYDZIAŁU w zakresie spraw operacyjno - szkoleniowych

 1) analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;

2) opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;

3) przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń  do właściwych służb – zadanie realizowane przez SK KP PSP w ramach Wydziału;

4) koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi  w działania ratownicze na obszarze powiatu;

5) przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i JRG;

6) analizowanie stanu wyposażenia JRG i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;

7) zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania komendanta powiatowego psp, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt                       i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z stanowiskiem kierowania Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego;

8) sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;

9) współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania   a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

10) przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony ppoż., innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych;

11) nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;

12) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

13) przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;

14) koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;

15) prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g na obszarze działania;

16) nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową;

17) bieżące informowanie oficera prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych;

18) planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i ksr-g na obszarze powiatu;

19) organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków OSP w zakresie ratownictwa;

20) planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

21) koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy powiatowej;

22) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności;

23) opracowywanie harmonogramów służb, grafików miesięcznych, organizacja czasu służby Dyżurnych SK KP PSP;

24) prowadzenie bieżącego nadzoru na Stanowiskiem Kierowania KP PSP;

 

ZADANIA WYDZIAŁU w zakresie spraw kontrolno - rozpoznawczych

 1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;

2) współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

3) inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;

4) opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

5) opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

6) Organizacja i prowadzenie turniejów wiedzy pożarniczej w ramach OTWP;

7) opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;

8) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;

9) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

10) przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;

11) przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;

12) wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;

13) wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;

14) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej;

15) opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka

Odwiedzin dziś 13

Odwiedzin od 05.02.2019 41541

Kubik-Rubik Joomla! Extensions